Τοποθεσίες όπου
διεξάγονται οι δραστηριότητες
Έγγραφα
Πληροφορίες
Μετόχων
Διαχείριση
Πληροφορίες συνεργάτη

Τοποθεσίες όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες

Τα σημεία όπου διεξάγονται οι αδειοδοτημένες δραστηριότητες αναφέρονται στο Μητρώο Αδειών (μητρώο της ομοσπονδιακής φορολογικής υπηρεσίας είναι διαθέσιμο στο https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/adjustable/)